Over Peter Homan

Pe­ter en veel van zijn ne­ven heb­ben nog mee­ge­hol­pen in het be­drijf. Zij wa­ren de kin­de­ren van de ‘jon­gens van Ho­man’: Arend, Eise, Mein­dert, Jaap, Ale en Geert. Eén zoon ging naar Amers­foort waar hij melk­boer werd. Daar kwam schoon­zoon Jan Glas voor te­rug die ge­trouwd was met doch­ter Hen­nie van Jan Ho­man. Jan be­gon het be­drijf in 1928 met een an­der­half tons T-Ford. Hij kocht de rech­ten voor de lijn­dienst tus­sen Gro­nin­gen en Leek. Na­dat hij een proef­rit­je voor de huis­arts had ge­maakt en na be­ta­ling van 50 cent kreeg hij zijn rij­be­wijs. en er werd begonnen.

Ver­ga­ne glo­rie Leek­ster
trans­port­be­drijf in ere her­steld

LEEK-Trans­port­be­drijf J. Ho­man en Zn be­leef­de aan de Kerk­weg in Leek met 30(!) vracht­wa­gens en 40 man per­so­neel in de ja­ren ze­ven­tig het hoog­te­punt in hun be­staan. In 1928 is het be­drijf op­ge­richt. 25 jaar ge­le­den is het ver­kocht. Na­zaat Pe­ter Ho­man (47) uit Leek heeft ditjaar over de ge­schie­de­nis van het be­drijf een uit­ge­breid boek sa­men­ge­steld. Daar­in staat dat op­rich­ter opa Jan Ho­man da­ge­lijks naar Gro­nin­gen reed en zelfs een hoed­je voor een dame uit­zocht. “Het hoed­je viel ook nog in de smaak,” ver­telt Pe­ter.

Impressie van ons werk